STATUT FUNDACJI ORLA STRAŻ

STATUT
FUNDACJI ORLA STRAŻ

Dział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Orla Straż, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 16 marca2016 roku notariusz Grażyny Wojtowicz w Gdańsku pod Repertorium A numer 1398/2016.
2. Dla celów współpracy z zagranicą, Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.
3. Fundatorem jest Bartosz Rutkowski.
4. Fundacja nabywa osobowość prawną poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Statutu.
6. Siedzibą Fundacji jest Bojano.

§ 2

Ministrem sprawującym nadzór ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Dział II
CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 3

Celami Fundacji są:
⦁ organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, dobroczynnej, rozwojowej, charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej,
⦁ ratownictwo i ochrona ludności,
⦁ pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
⦁ podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
⦁ upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
⦁ promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 4

Cele Fundacji realizowane będą poprzez następujące działania:
⦁ organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele Fundacji,
⦁ działalność stypendialną i kredytowanie przedsięwzięć mieszczących się w celach Fundacji,
⦁ organizowanie długofalowych form wsparcia finansowego projektów mieszczących się w celach Fundacji,
⦁ rozwijanie własnej działalności artystycznej i kulturalnej,
⦁ gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji oraz udostępnianie informacji dotyczących zagadnień mieszczących się w celach Fundacji,
⦁ publikacje o charakterze książkowym i prasowym, zarówno okolicznościowe, jak i stałe,
⦁ publikacje internetowe, prasowe oraz radiowe i telewizyjne,
⦁ organizowanie i wspieranie placówek kulturalnych,
⦁ działalność szkoleniową, informacyjno – edukacyjną i wydawniczą, w tym w szczególności organizowanie i wspieranie sympozjów i konferencji, kursów, szkoleń i warsztatów,
⦁ propagowanie celów Fundacji w kraju i zagranicą,
⦁ współpraca z instytucjami publicznymi i prywatnymi, innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi, przedsiębiorcami i innymi osobami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, lub popierającymi te cele, w zakresie niezbędnym dla ich realizacji.

§ 5

⦁ Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną – z wyjątkiem działalności w zakresie celów, o których mowa w § 3 pkt. b),c) i d), która może być prowadzona także jako działalność odpłatna.
⦁ Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

§ 6

⦁ Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.
⦁ Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Dział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 7

⦁ Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski w kwocie 1100,- złotych, oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania.
⦁ Fundacja może czerpać również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, subwencji, zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, oraz działalności gospodarczej.
⦁ Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
⦁ Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

§ 8

Dochody Fundacji mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 9
Fundacji zabrania się:

⦁ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
⦁ przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
⦁ wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
⦁ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

Dział IV
Organy Fundacji

§ 10

Organami Fundacji są Fundator, Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

§ 11

Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy wybór pierwszego Zarządu Fundacji, wybór Rady Fundacji oraz składanie wniosku o zmianę Statutu Fundacji.

§ 12

⦁ Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu osób powoływanych przez Fundatora.
⦁ Członkiem Rady Fundacji nie może być:
⦁ członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
⦁ likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,
⦁ osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
⦁ Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami lub celami Fundacji.
⦁ Rada Fundacji może uchwalić Regulamin regulujący tryb i zasady działania Rady.

§ 13

Rada jest organem o uprawnieniach nadzorczych, stanowiących i kontrolnych.

§ 14

⦁ Rada stanowi najwyższy organ Fundacji.
⦁ Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż dwa razy do roku.
⦁ Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący lub dwóch członków Rady łącznie.

§ 15

⦁ Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
⦁ W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć Zarząd.
⦁ Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i zmianie jej statutu wymaga zgody Fundatorów.

§ 16

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

⦁ wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym obowiązkowo Prezesa Zarządu; w przypadku odwołania Prezesa Zarządu, Rada ma obowiązek powołać nowego Prezesa Zarządu, lub powierzyć pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu innemu członkowi Zarządu,
⦁ uchwalanie regulaminu i zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,
⦁ zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności,
⦁ uchwalanie zmian w statucie,
⦁ uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu, w tym podziału kompetencji pomiędzy jego członków,
⦁ zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
⦁ przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
⦁ zatwierdzanie w formie uchwały wydatków powyżej 25.000,- zł.
⦁ kontrola pracy członków Zarządu oraz kierowników wszystkich działów fundacji,
⦁ ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
⦁ ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
⦁ przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,
⦁ podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,
⦁ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu fundacji,
⦁ przeprowadzenie likwidacji Fundacji.

§ 17

⦁ Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednego a co najwyżej czterech członków Zarządu, w tym obowiązkowo Prezesa Zarządu.
⦁ Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
⦁ Fundator może być członkiem Zarządu.

§ 18

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.
2. Zarząd w szczególności:
⦁ reprezentuje Fundację na zewnątrz,
⦁ sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,
⦁ wydaje zarządzenia lub uchwala regulaminy w sprawach wewnętrznych Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
⦁ powołuje i odwołuje osoby zajmujące kierownicze stanowiska,
⦁ ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników,
⦁ przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Radzie Fundacji,
⦁ tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Rady Fundacji
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Zarząd jest jednoosobowy. W razie równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd jest zobowiązany do uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały na wydatki powyżej 25.000,- zł.
3. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji.

§ 19

1. W ważnych sprawach dotyczących Fundacji Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dowolnych dwóch członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

Dział V
Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację

§ 20

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007:
⦁ 17.29. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
⦁ 18. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
⦁ 32.40. Produkcja gier i zabawek,
⦁ 32.99. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
⦁ 46.1. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
⦁ 46.43. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
⦁ 46.49. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
⦁ 47.1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
⦁ 47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
⦁ 47.78. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
⦁ 47.79. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
⦁ 47.9. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami,
⦁ 55. Zakwaterowanie,
⦁ 56. Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
⦁ 58. Działalność wydawnicza,
⦁ 59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
⦁ 62.01. Działalność związana z oprogramowaniem,
⦁ 62.02. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
⦁ 63. Działalność usługowa w zakresie informacji,
⦁ 72.20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
⦁ 73. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
⦁ 74. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
⦁ 77.2. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,
⦁ 77.40. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
⦁ 79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanej,
⦁ 82.30. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
⦁ 82.99. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
⦁ 85.5. Pozaszkolne formy edukacji,
⦁ 85.60. Działalność wspomagająca edukację,
⦁ 88. Pomoc społeczna bez zakwaterowania,
⦁ 90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
⦁ 91.0. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
⦁ 93.2. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
⦁ 94.99. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 21

Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest w całości przeznaczony na realizację jej celów statutowych.

Dział VI
Postanowienia szczególne

§ 22

Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

§ 23

⦁ Statut Fundacji ustanowiony jest przez Fundatorów.
⦁ Zmiany w Statucie są uchwalane na wniosek Fundatorów przez Radę Fundacji na zebraniu Rady bezwzględną większością głosów.

§ 24

⦁ Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, na podstawie uchwały Rady Fundacji.
⦁ Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Gdańsk, 17 marca2016 r.

Fundator:

Bartosz Rutkowski: ____________________

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu
Bartosz Rutkowski: ____________________