fbpx

Regulamin przekazywania darowizn
i Polityka prywatności

Regulamin przekazywania darowizn i Polityka prywatności (zasady przetwarzania danych osobowych)

 

Niniejszy regulamin opisuje zasady przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji Orla Straż z siedzibą w (84-207) Bojanie, przy ulicy Bartników 12, KRS 0000614995 (dalej „Fundacja”) oraz przetwarzania danych osobowych usługą świadczoną za pośrednictwem strony internetowej www.orlastraz.org

 

Dział I
Postanowienia ogólne

 

 1. Fundacja Orla Straż przyjmuje darowizny pieniężne jedynie na cele określone w Statucie Fundacji.
 2. Fundacja przyjmuje darowizny pieniężne poprzez:
  1. skorzystanie z funkcjonalności formularzy płatności online: Przelewy24.pl obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w (60-327) Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, KRS 0000347935 oraz PayPal obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 118 349 umieszczonych na stronie www.orlastraz.org (dalej: „operatorzy płatności”),
  2. wpłaty na rachunki bankowe Fundacji o numerach:
   • 06 1020 1853 0000 9102 0294 3074 – dla wpłat w PLN,
   • 35 1020 1853 0000 9802 0294 3082 – dla wpłat w EUR,
   • 40 1020 1853 0000 9602 0294 3090 – dla wpłat w USD,
  3. zbiórki publiczne organizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
 3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.
 4. Darowizna pieniężna nie podlega zwrotowi.
 5. Strona www.orlastraz.org/ umożliwia:
  1. przekazywanie darowizn pieniężnych na działania statutowe Fundacji,
  2. subskrypcję do list mailingowych Fundacji, przy czym w wypadku przekazania darowizny użytkownik wyraża tym samym zgodę na subskrypcję do list mailingowych Fundacji.
 6. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na subskrypcję do list mailingowych poprzez zgłoszenie takiego żądania pocztą elektroniczną na adres fundacja@orlastraz.org.
 7. Przed skorzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem strony www.orlastraz.org, użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając z tych usług, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. Link do aktualnej wersji Regulaminu zamieszczony jest pod linkiem umieszczonym na stronie www.orlastraz.org.
 9. Fundacja zastrzega prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji pod linkiem umieszczonym na stronie www.orlastraz.org.

 

Dział II a
Darowizny za pośrednictwem formularza płatności Przelewy24

 

 1. Z chwilą skorzystania z formularza płatności online, każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Przelewy24.pl dostępnego pod linkiem umieszczonym na stronie www.przelewy24.pl.
 2. Zasady zmian w regulaminie Przelewy24.pl określa operator płatności.
 3. W celu przekazania darowizny przez formularz płatności online Przelewy24.pl, po wypełnieniu formularza umieszczonego na stronie www.orlastraz.org, użytkownik zostaje przekierowany do serwisu Przelewy24.pl.
 4. Użytkownik może dokonać wpłat przy użyciu:
  1. przelewów elektronicznych,
  2. BLIK,
  3. kart płatniczych.
 5. Wypełniając formularz płatności i korzystając tym samym z serwisu Przelewy24.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych, w tym danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z rozdziałem III niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik dokonując płatności poprzez formularz płatności online Przelewy24.pl zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Przelewy24.pl i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez operatora płatności jako odrębnego administratora tych danych, zgodnie z zasadami przez niego określonymi.

 

Dział II b
Darowizny za pośrednictwem formularza płatności PayPal

 

 1. Z chwilą skorzystania z formularza płatności online, każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu PayPal dostępnego pod linkiem umieszczonym na stronie www.paypal.com.
 2. Zasady zmian w regulaminie PayPal określa operator płatności.
 3. W celu przekazania darowizny przez formularz płatności online PayPal, po wypełnieniu formularza umieszczonego na stronie www.orlastraz.org, użytkownik zostaje przekierowany do serwisu PayPal.
 4. Użytkownik może dokonać wpłat przy użyciu:
  1. konta PayPal,
  2. kart płatniczych.
 5. Wypełniając formularz płatności i korzystając tym samym z serwisu PayPal użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych, w tym danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z rozdziałem III niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik dokonując płatności poprzez formularz płatności online PayPal zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu PayPal i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez operatora płatności jako odrębnego administratora tych danych, zgodnie z zasadami przez niego określonymi.

 

Dział III
Polityka prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe użytkownika serwisu www.orlastraz.org przetwarza Fundacja Orla Straż.
 2. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są:
  1. w celu wykonania umowy darowizny, w tym jej technicznej obsługi – w tym zakresie Fundacja prosi o podanie imienia i nazwiska użytkownika, a także adresu email. W przypadku tradycyjnego przelewu bankowego oraz formularza płatności Przelewy24 oraz PayPal Fundacja przetwarza ponadto numer rachunku bankowego i adres widoczny w danych przelewu,
  2. w celu wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych – w tym zakresie Fundacja przetwarza informacje określone w powyższym punkcie,
  3. w celu wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i wysyłania podziękowań za wsparcie oraz w celu prowadzenia statystyk wpłat – w tym zakresie Fundacja przetwarza dane określone powyżej oraz ilość i wysokość darowizn dokonanych przez użytkownika,
  4. w celu stworzenia listy mailingowej służącej celom marketingowym – informowaniu użytkowników przy pomocy poczty elektronicznej o działaniach podejmowanych przez Fundację i zachęcaniu zarejestrowanych użytkowników do wsparcia akcji i inicjatyw Fundacji, w tym poprzez wysyłanie cyklicznego newslettera – w tym zakresie w tym zakresie Fundacja przetwarza informacje imię i nazwisko oraz adres email użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania niemożliwe jest dokonanie przez użytkownika darowizny pieniężnej na rzecz Fundacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego zgoda, wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany poprzez dokonanie darowizny pieniężnej. Ponadto podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wykonania przepisów prawa przez Fundację, oraz jej prawnie uzasadniony interes.
 5. Dane osobowe użytkownika przetwarzają również następujące podmioty:
  1. na podstawie umowy powierzenia – dostawca rozwiązań www Fundacji, tj. Zenbox sp.z.o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa,
  2. na podstawie umowy powierzenia – Biuro Rachunkowe Karolina Godzwon ul. Kolberga 11, 81-881 Sopot prowadzące księgowość Fundacji,
  3. odrębni administratorzy:
   • operatorzy płatności, przy czym ich regulamin i polityka prywatności dostępne są pod linkiem umieszczonym na stronach: www.przelewy24.pl oraz www.paypal.com.,
   • bank prowadzący rachunek bankowy Fundacji – PKO BP S.A. Oddział 1 w Sopocie, ul. Grunwaldzka 45, 81 – 754 Sopot.
 6. Fundacja przechowuje dane osobowe użytkownika w formie elektronicznej, w tym na serwerze należącym do dostawcy systemu informatycznego, na komputerach należących do Fundacji, nośnikach pamięci flash lub zewnętrznych twardych dyskach oraz w telefonach. Ponadto dane te są przechowywane w formie papierowej.
 7. Dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, ani poprzez profilowanie.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z administratorem.
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem.
 12. Zasady dotyczące plików cookie określone są w odrębnej Polityce cookie, znajdującej się w Regulaminie strony.

 

Dział IV
Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące świadczonej usługi mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: fundacja@orlastraz.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.
 2. Fundacja rozpatrzy reklamację oraz powiadomi użytkownika o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

Pin It on Pinterest