fbpx

Regulamin strony oraz klauzula informacyjna

REGULAMIN STRONY

Dział I

 1. Fundacja Orla Straż z siedzibą w  (84-207) Bojanie, ul. Bartników 12, KRS: 0000614995, (dalej „Fundacja”) prowadzi stronę internetową umieszczoną pod domeną www.orlastraz.org (https://www.orlastraz.org/), zwaną dalej Stroną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności (Regulamin przekazywania darowizn i Polityka prywatności).
 2. Strona działa w celu realizacji oraz wsparcia działań statutowych Fundacji Orla Straż, między innymi w celu pozyskiwania darowizn na organizowanie pomocy charytatywnej w kraju i za granicą.
 3. Pozyskiwanie darowizn prowadzone jest w ramach działalności statutowej Fundacji.
 4. Przychody z tytułu otrzymywanych darowizn stanowią przychody z działalności statutowej Fundacji.
 5. Regulamin przekazywania darowizn i Polityka prywatności określa zasady przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji oraz zasady i zakres przetwarzania danych osobowych.

 

Dział II

 1. Wyłącznym właścicielem Strony jest Fundacja Orla Straż.
 2. Korzystanie ze Strony jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 3. Przed skorzystaniem ze Strony każdy użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności (Regulamin przekazywania darowizn i Polityka prywatności).
 4. Akceptując Regulamin lub korzystając ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację Orla Straż, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności (Regulamin przekazywania darowizn i Polityka prywatności).
 5. Każdy użytkownik korzystając ze Strony bezwarunkowo akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności (Regulamin przekazywania darowizn i Polityka prywatności).
 6. Wykorzystanie Strony oraz jakiejkolwiek jej części bez zgody Fundacji Orla Straż jest zabronione.
 7. Fundacja Orla Straż zastrzega sobie wszelkie prawa do Strony, logotypu Fundacji oraz zdjęć i filmów na niej prezentowanych zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.

 

Dział III

 1. Korzystanie ze Strony nie może naruszać prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności (Regulamin przekazywania darowizn i Polityka prywatności).
 2. Każdy użytkownik dla prawidłowego korzystania ze Strony powinien posiadać urządzenia techniczne mające dostęp do sieci Internet wraz z legalnym oprogramowaniem, w tym przeglądarkami internetowymi.
 3. Użytkownicy dokonujący wpłaty poprzez operatorów płatności uprzednio zapoznają się i dokonują akceptacji postanowień zawartych w odpowiednim Regulaminie operatorów płatności w zależności od dokonanego przez nich wyboru jednego z dwóch serwisów (Przelewy24 lub PayPal).
 4. Fundacja Orla Straż umożliwia użytkownikom przekazywanie jednorazowych lub/i stałych darowizn na cele statutowe Fundacji poprzez dobrowolny wybór operatora płatności lub dzięki umieszczaniu na Stronie informacji o numerze konta Fundacji Orla Straż.
 5. Kontakt użytkowników z Fundacją Orla Straż jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną na adres: fundacja@orlastraz.org oraz formularz kontaktowy umieszczony na Stronie (https://www.orlastraz.org/kontakt/).

 

Dział IV

 1. Fundacja Orla Straż dba o publikowanie treści w sposób rzetelny, jednakże nie odpowiada za skutki ewentualnego wykorzystania tych treści przez użytkowników lub osoby trzecie w sposób niewłaściwy, naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Strona zawiera odnośniki do stron prowadzących przez inne podmioty, w tym portale do prowadzenia zbiórek (Siepomaga.pl, Zrzutka.pl, FaniMani.pl) serwisy operatorów płatności (Przelewy24, PayPal) oraz serwisy społecznościowe (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram). Fundacja Orla Straż nie odpowiada za politykę prywatności linkowanych stron oraz zaleca każdorazowo zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności powyższych stron/serwisów

 

Dział V

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Orla, który dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Fundacja Orla Straż przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Polityką prywatności (określoną w Regulaminie przekazywania darowizn i Polityki prywatności) wyłącznie w zakresie prawidłowego korzystania ze Strony drogą elektroniczną, w tym przekazywania darowizn oraz umożliwienia wysyłki ewentualnego newslettera na adres poczty elektronicznej użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż określone powyżej, jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wyraźnie wskazanych przez Fundację.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Szczegóły odnośnie zakresu i celu przetwarzania danych oraz praw użytkownika w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych.

 

Dział VI

 1. W ramach funkcjonowania Strony pozyskiwane są następujące informacje o danych użytkowników oraz ich zachowaniach:
  1. zapisywanych w logach serwera WWW,
  2. zapisywanych w danych Google Analitycs,
  3. zapisywanych w formularzach,
  4. zapisywanych w urządzeniach końcowych w ramach plików Cookies.
 2. Fundacja Orla Straż korzysta z rozwiązań zewnętrznego dostawcy (Google, Inc. z siedzibą w Mountain View w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych) analizującego anonimowe dane dotyczące użytkowników odwiedzających Stronę tzw. Google Analitycs, które działa na podstawie plików cookies bez udostępnienia danych umożliwiających identyfikację osoby. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności Google Analytics dostępną na stronie http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/.

 

Dział VII

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony drogą elektroniczną na adres mailowy: fundacja@orlastraz.org lub w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji.
 2. Odpowiedź na prawidłowo złożoną reklamację powinna być udzielona przez Fundację w terminie 14 dni w formie elektronicznej lub formie pisemnej na wskazany adres użytkownika.
 3. Reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem operatorów płatności (Przelewy24 oraz PayPal) są rozpatrywane przez operatorów płatności w oparciu o jego odrębny regulamin.
 4. Każda transakcja dokonywana za pośrednictwem operatorów płatności (Przelewy24 oraz PayPal) obciążona jest prowizją w wysokości wskazanej w umowie pomiędzy operatorami płatności oraz Fundacją, a jej wysokość objęta tajemnicą jest tajemnicą handlową.

 

Dział VIII

 1. Strona korzysta z plików Cookies, które nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony ani śledzenia ich nawigacji.
 2. Pliki Cookies zawierają nazwę Strony, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika.
 5. Pliki Cookies dzielą się na sesyjne, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony oraz stałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub zgodnie z parametrami tych plików.
 6. Użytkownicy mogą zablokować przechowywanie plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Przydatna w tym zakresie może być opcja Pomoc, która może znajdować w danej przeglądarce użytkownika.

 

Dział IX

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego upublicznienia na stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeks cywilny oraz ustawa o ochronie danych osobowych.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem Strony jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Orla Straż z siedzibą w  (84-207) Bojanie, ul. Bartników 12, KRS: 0000614995, (dalej „Fundacja”), adres poczty elektronicznej: fundacja@orlastraz.org.
 2. Fundacja nie powołała Inspektora Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. informowania o planowanych wydarzeniach organizowanych przez Fundację,
  2. w celu wykonania umowy darowizny, w tym jej technicznej obsługi – w tym zakresie Fundacja prosi o podanie imienia i nazwiska użytkownika, a także adresu email. W przypadku tradycyjnego przelewu bankowego oraz formularza płatności Przelewy24 oraz PayPal Fundacja przetwarza ponadto numer rachunku bankowego i adres widoczny w danych przelewu,
  3. w celu wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych – w tym zakresie Fundacja przetwarza informacje określone w powyższym punkcie,
  4. w celu marketingu bezpośredniego działalności charytatywnej wykonywanej przez Fundację oraz promocji działalności Fundacji, tj. przesyłania informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym organizowanych przez Fundację Orla Straż, informacji na temat wsparcia Fundacji Orla Straż dla osób potrzebujących pomocy w formie listowej (tradycyjnej komunikacji papierowej) oraz mailowej – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na pozyskiwaniu środków pieniężnych i niepieniężnych na realizację zadań objętych statutową działalność pożytku publicznego Fundacji Orla Straż; oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  5. w celu komunikacji z darczyńcami Fundacji Orla Straż,
  6. w celu wysłania podziękowań za okazane wsparcie drogą mailową i/lub w formie listowej (tradycyjnej komunikacji papierowej), potwierdzenia wykonania przelewu, w celu prowadzenia statystyk wpłat – w tym zakresie Fundacja przetwarza dane określone powyżej oraz ilość i wysokość darowizn dokonanych przez użytkownika,
  7. w celach analitycznych, statystycznych oraz kontrolnych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu statystyk oraz kontroli prawidłowości wykonania celu, w szczególności sposobu wykorzystania środków pieniężnych i niepieniężnych w ramach przekazanych darowizn pieniężnych i rzeczowych w celu doskonalenia dopasowania działań pomocowych Fundacji Orla Straż do problemów osób potrzebujących,
  8. w celu stworzenia listy mailingowej służącej celom marketingowym – informowaniu użytkowników przy pomocy poczty elektronicznej o działaniach podejmowanych przez Fundację i zachęcaniu zarejestrowanych użytkowników do wsparcia akcji i inicjatyw Fundacji, w tym poprzez wysyłanie cyklicznego newslettera – w tym zakresie Fundacja przetwarza informacje takie jak imię i nazwisko oraz adres email użytkownika.
 4. Fundacja Orla Straż może przetwarzać dane osobowe darczyńców w postaci następujących kategorii danych: podstawowe dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, dane teleadresowe, w tym adres e-mail oraz ewentualne inne dane zawarte w formularzu płatności na stronie www.orlastraz.org albo w poleceniu przelewu tradycyjnego lub bankowego.
 5. Odbiorcami udostępnionych przez Państwo danych mogą być:
  1. personel Administratora,
  2. dostawca rozwiązań www (usługi hostingowe) na podstawie umowy powierzenia (Zenbox sp.z.o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa),
  3. biuro rachunkowe prowadzące księgowość Fundacji na podstawie umowy powierzenia (Biuro Rachunkowe Karolina Godzwon ul. Kolberga 11, 81-881 Sopot),
  4. operatorzy płatności, przy czym ich regulamin i polityka prywatności dostępne są pod linkiem umieszczonym na stronach: www.przelewy24.pl oraz www.paypal.com,
  5. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  6. bank prowadzący rachunek bankowy Fundacji (PKO BP S.A. – Oddział 1 w Sopocie, ul. Grunwaldzka 45, 81 – 754, Sopot).
 6. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do państwa spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. okres wynikający z obowiązku archiwizacji na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  2. przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora, w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń względem Administratora.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda),
  3. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jedyną podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes Administratora i/lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych/udzielenia zgody skutkuje odmową udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Fundacji Orla Straż w formie listownej, mailowej oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także niemożliwością dokonania darowizny pieniężnej na rzecz Fundacji Orla Straż.
 10. Dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, ani poprzez profilowanie.

Pin It on Pinterest