fbpx

Statut Fundacji

Statut do pobrania w wersji PDF

Statut Fundacji Orla Straż

Dział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Orla Straż, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 16 marca2016 roku notariusz Grażyny Wojtowicz w Gdańsku pod Repertorium A numer 1398/2016.
 2. Dla celów współpracy z zagranicą, Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.
 3. Fundatorem jest Bartosz Rutkowski.
 4. Fundacja nabywa osobowość prawną poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Statutu.
 6. Siedzibą Fundacji jest Bojano.

§ 2.

Ministrem sprawującym nadzór ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zagranicznych.

Dział II
Cel, zakres i formy działania fundacji

§ 3.

Celami Fundacji są:

 1. organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, dobroczynnej, rozwojowej, charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej,
 2. ratownictwo i ochrona ludności,
 3. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 6. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 4.

Cele Fundacji realizowane będą poprzez następujące działania:

 1. organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele Fundacji,
 2. działalność stypendialną i kredytowanie przedsięwzięć mieszczących się w celach Fundacji,
 3. organizowanie długofalowych form wsparcia finansowego projektów mieszczących się w celach Fundacji,
 4. rozwijanie własnej działalności artystycznej i kulturalnej,
 5. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji oraz udostępnianie informacji dotyczących zagadnień mieszczących się w celach Fundacji,
 6. publikacje o charakterze książkowym i prasowym, zarówno okolicznościowe, jak i stałe,
 7. publikacje internetowe, prasowe oraz radiowe i telewizyjne,
 8. organizowanie i wspieranie placówek kulturalnych,
 9. działalność szkoleniową, informacyjno – edukacyjną i wydawniczą, w tym w szczególności organizowanie i wspieranie sympozjów i konferencji, kursów, szkoleń i warsztatów,
 10. propagowanie celów Fundacji w kraju i zagranicą,
 11. współpraca z instytucjami publicznymi i prywatnymi, innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi, przedsiębiorcami i innymi osobami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, lub popierającymi te cele, w zakresie niezbędnym dla ich realizacji.

§ 5.

 1. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna.

§ 6.

 1. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 3. Fundacja w celu promocji celów statutowych i wsparcia swojej działalności może powołać Komitet Honorowy, a także kluby wspierające, składające się z osób fizycznych. Komitet Honorowy i klub wspierający powoływany jest przez Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji oraz działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
 4. Fundacja może nadawać medale honorowe, odznaczenia oraz przyznawać inne formy uhonorowania osób zasłużonych dla jej działalności. Tryb i zasady przyznawania takich form uhonorowania określa uchwała Rady Fundacji.

Dział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 7.

 1. Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski w kwocie 1100,- złotych, oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania.
 2. Fundacja może czerpać również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, subwencji, zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, oraz działalności gospodarczej.
 3. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej

§ 8.

Dochody Fundacji mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 9.

Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

Dział IV
Organy Fundacji

§ 10.

Organami Fundacji są Fundator, Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

§ 11.

Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy wybór pierwszego Zarządu Fundacji, wybór Rady Fundacji oraz składanie wniosku o zmianę Statutu Fundacji.

§ 12.

 1. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu osób powoływanych przez Fundatora.
 2. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
  1. członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,
  3. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami lub celami Fundacji.
 4. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin regulujący tryb i zasady działania Rady.

§ 13.

Rada jest organem o uprawnieniach nadzorczych, stanowiących i kontrolnych.

§ 14.

 1. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji.
 2. Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący lub dwóch członków Rady łącznie.

§ 15.

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
 2. W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć Zarząd.
 3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i zmianie jej statutu wymaga zgody Fundatorów.

§ 16.

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym obowiązkowo Prezesa Zarządu; w przypadku odwołania Prezesa Zarządu, Rada ma obowiązek powołać nowego Prezesa Zarządu, lub powierzyć pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu innemu członkowi Zarządu,
 2. uchwalanie regulaminu i zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,
 3. zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności,
 4. uchwalanie zmian w statucie,
 5. uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu, w tym podziału kompetencji pomiędzy jego członków,
 6. zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
 7. przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 8. zatwierdzanie w formie uchwały wydatków powyżej 25.000 PLN,
 9. kontrola pracy członków Zarządu oraz kierowników wszystkich działów fundacji,
 10. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 11. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
 12. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,
 13. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,
 14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu fundacji,
 15. przeprowadzenie likwidacji Fundacji.

§ 17.

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednego a co najwyżej czterech członków Zarządu, w tym obowiązkowo Prezesa Zarządu.
 2. Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
 3. Fundator może być członkiem Zarządu.

§ 18.

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.
 2. Zarząd w szczególności:
  1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  2. sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,
  3. wydaje zarządzenia lub uchwala regulaminy w sprawach wewnętrznych Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
  4. powołuje i odwołuje osoby zajmujące kierownicze stanowiska,
  5. ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników,
  6. przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Radzie Fundacji,
  7. tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Rady Fundacji.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Zarząd jest jednoosobowy. W razie równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd jest zobowiązany do uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały na wydatki powyżej 25.000 PLN.
 5. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji.

§ 19.

 1. W ważnych sprawach dotyczących Fundacji Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dowolnych dwóch członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

Dział V
Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację

(usunięto)

Dział VI
Postanowienia szczególne

§ 20.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

§ 21.

 1. Statut Fundacji ustanowiony jest przez Fundatorów.
 2. Zmiany w Statucie są uchwalane na wniosek Fundatorów przez Radę Fundacji na zebraniu Rady bezwzględną większością głosów.

§ 22.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, na podstawie uchwały Rady Fundacji.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Pin It on Pinterest