fbpx

Statut Fundacji

Statut do pobrania w wersji PDF

Statut Fundacji Orla Straż

Dział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Orla Straż, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 16 marca2016 roku notariusz Grażyny Wojtowicz w Gdańsku pod Repertorium A numer 1398/2016.
 2. Dla celów współpracy z zagranicą, Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.
 3. Fundatorem jest Bartosz Rutkowski.
 4. Fundacja nabywa osobowość prawną poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Statutu.
 6. Siedzibą Fundacji jest Bojano.

§ 2.

Ministrem sprawującym nadzór ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zagranicznych.

Dział II
Cel, zakres i formy działania fundacji

§ 3.

Celami Fundacji są:

 1. organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, dobroczynnej, rozwojowej, charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej,
 2. ratownictwo i ochrona ludności,
 3. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 6. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 4.

Cele Fundacji realizowane będą poprzez następujące działania:

 1. organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele Fundacji,
 2. działalność stypendialną i kredytowanie przedsięwzięć mieszczących się w celach Fundacji,
 3. organizowanie długofalowych form wsparcia finansowego projektów mieszczących się w celach Fundacji,
 4. rozwijanie własnej działalności artystycznej i kulturalnej,
 5. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji oraz udostępnianie informacji dotyczących zagadnień mieszczących się w celach Fundacji,
 6. publikacje o charakterze książkowym i prasowym, zarówno okolicznościowe, jak i stałe,
 7. publikacje internetowe, prasowe oraz radiowe i telewizyjne,
 8. organizowanie i wspieranie placówek kulturalnych,
 9. działalność szkoleniową, informacyjno – edukacyjną i wydawniczą, w tym w szczególności organizowanie i wspieranie sympozjów i konferencji, kursów, szkoleń i warsztatów,
 10. propagowanie celów Fundacji w kraju i zagranicą,
 11. współpraca z instytucjami publicznymi i prywatnymi, innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi, przedsiębiorcami i innymi osobami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, lub popierającymi te cele, w zakresie niezbędnym dla ich realizacji.

§ 5.

 1. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna.

§ 6.

 1. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Dział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 7.

 1. Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski w kwocie 1100,- złotych, oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania.
 2. Fundacja może czerpać również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, subwencji, zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, oraz działalności gospodarczej.
 3. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej

§ 8.

Dochody Fundacji mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 9.

Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

Dział IV
Organy Fundacji

§ 10.

Organami Fundacji są Fundator, Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

§ 11.

Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy wybór pierwszego Zarządu Fundacji, wybór Rady Fundacji oraz składanie wniosku o zmianę Statutu Fundacji.

§ 12.

 1. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu osób powoływanych przez Fundatora.
 2. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
  1. członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,
  3. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami lub celami Fundacji.
 4. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin regulujący tryb i zasady działania Rady.

§ 13.

Rada jest organem o uprawnieniach nadzorczych, stanowiących i kontrolnych.

§ 14.

 1. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji.
 2. Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący lub dwóch członków Rady łącznie.

§ 15.

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
 2. W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć Zarząd.
 3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i zmianie jej statutu wymaga zgody Fundatorów.

§ 16.

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym obowiązkowo Prezesa Zarządu; w przypadku odwołania Prezesa Zarządu, Rada ma obowiązek powołać nowego Prezesa Zarządu, lub powierzyć pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu innemu członkowi Zarządu,
 2. uchwalanie regulaminu i zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,
 3. zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności,
 4. uchwalanie zmian w statucie,
 5. uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu, w tym podziału kompetencji pomiędzy jego członków,
 6. zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
 7. przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 8. zatwierdzanie w formie uchwały wydatków powyżej 25.000 PLN,
 9. kontrola pracy członków Zarządu oraz kierowników wszystkich działów fundacji,
 10. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 11. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
 12. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,
 13. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,
 14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu fundacji,
 15. przeprowadzenie likwidacji Fundacji.

§ 17.

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednego a co najwyżej czterech członków Zarządu, w tym obowiązkowo Prezesa Zarządu.
 2. Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
 3. Fundator może być członkiem Zarządu.

§ 18.

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.
 2. Zarząd w szczególności:
  1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  2. sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,
  3. wydaje zarządzenia lub uchwala regulaminy w sprawach wewnętrznych Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
  4. powołuje i odwołuje osoby zajmujące kierownicze stanowiska,
  5. ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników,
  6. przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Radzie Fundacji,
  7. tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Rady Fundacji.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Zarząd jest jednoosobowy. W razie równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd jest zobowiązany do uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały na wydatki powyżej 25.000 PLN.
 5. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji.

§ 19.

 1. W ważnych sprawach dotyczących Fundacji Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dowolnych dwóch członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

Dział V
Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację

(usunięto)

§ 21.

(usunięto)

Dział VI
Postanowienia szczególne

§ 22.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

§ 23.

 1. Statut Fundacji ustanowiony jest przez Fundatorów.
 2. Zmiany w Statucie są uchwalane na wniosek Fundatorów przez Radę Fundacji na zebraniu Rady bezwzględną większością głosów.

§ 24.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, na podstawie uchwały Rady Fundacji.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Pin It on Pinterest